Sagsøkonomi

SPØRGSMÅL: Kan jeg få oplyst, hvordan salæret fastsættes inden sagen igangsættes?

SVAR: JA, naturligvis. I forbindelse med indgåelse af aftalen om advokatbistand oplyser vi af egen drift de vigtigste elementer i den påregnede bistand samt, enten hvad honoraret vil udgøre, eller hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne honorarets størrelse, angiver vi den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet. I forbrugersager meddeles dette af egen drift skriftligt direkte til klienten.

SPØRGSMÅL: Hvordan finder jeg ud af, om jeg har mulighed for at opnå omkostningsdækning til min sag?

SVAR: Hvis der er eller bliver tale om en retssag, en voldgiftssag eller en skattesag undersøger vi af egen drift, hvorvidt du har mulighed for at opnå hel eller delvis omkostningsdækning, og vi ansøger ligeledes af egen drift herom på dine vegne. Vi anmoder i den forbindelse om de relevante oplysninger og dokumenter fra dig.

SPØRGSMÅL: Hvordan finder jeg ud af om det kan svare sig at gennemføre sagen?

SVAR: Udover at vi vurderer din sag inden vi går i gang med opgaven, tager vi løbende bestik af udviklingen i din sag. En sag kan sag ændre karakter undervejs, i hvilken forbindelse vi rådgiver dig om konsekvenserne, og vejleder dig om, hvor langt det kan svare sig at gå, således at du på informeret grundlag kan tage stillig til hvad du ønsker. Hvis det efter vores vurdering ikke kan svare sig at gå videre med din sag, vil vi af egen drift gøre dig opmærksom herpå og informere dig om eventuelle alternativer.

onlineBRAND